Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustalonych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i dlatego obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zazwyczaj dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest także niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zazwyczaj, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok