Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład ustalonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu niezbędne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie odpisy, wyciągi oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz przygotowuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz sporządza wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok