Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Opieka nad dzieckiem – Rozwód

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek udowodnić w trakcie rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie bierze pod uwagę wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej kwestii prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, szczególnie gdy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednego z rodziców o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego rodzaju procesów warto zatrudnić doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, lecz może też powstać w kształcie zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Kluczowa jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać razem, a jakie osobno. W ramach porozumienia adwokat może dodać dopełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z ustaleniem zgodnego planu wychowawczego, adwokat może pomóc im jako obiektywny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz podobnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To znaczy, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeśli rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje orzeczenie na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność złożenia wniosku o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W skrajnych sprawach można ubiegać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy wykorzystane wcześniej lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem albo gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków przykładowo z powodu choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można wnioskować o odzyskanie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest chwilowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdym momencie. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe przeszkody nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok