Budowa instalacji biogazowej

Budowa instalacji biogazowej

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W jakich miejscach biogaz może być głównym źródłem zasilania?

Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są głównym źródłem do otrzymywania energii. W efekcie udaje się unormować naloty ściekowe, natomiast oczyszczalnia nie musi wyzyskiwać kolejnych źródeł zasilania. Naloty pochodzące ze ścieków są produktami ubocznymi, powstającymi w wyniku procesu filtrowania ścieków. Fermentacja odbywa się w odrębnej komorze, gdzie materia organiczna ulega biodegradacji za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” powstaje właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach odpadków publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia bezpośrednio do atmosfery, robiąc w niej destrukcyjne zmiany, m. in. uszkadzając sferę ozonową Ziemi. Szczególnie istotne jest, by go „łapać”, bo za duże zagęszczenie metanu wymieszanego z powietrzem jest groźne oraz – zwyczajnie – może wybuchnąć. Świetnym sposobem na pozbycie się owego problemu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy szansę to uczynić na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą materię odpadową należy przedziurawić na na całej powierzchni, zaś w odwiertach umieścić rury dziurkowane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Niebezpieczeństwo jest faktycznie usuwane, lecz owy system ma jeden ogromny minus: gazu wydostającego się z wysypiska w ogóle nie można przy użyciu żadnej techniki zużytkować. Cały jest spalany przez pochodnie. Z tego powodu doskonalszą techniką jest aktywne odgazowanie, które polega na tym, że biogaz jest ostrożnie zasysany przez segment ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzenikliwość składowiska odpadków bazuje na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolne też wyzyskują technologie oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który płynie przykładowo z pozostałości po produkcji rolnej czy odchodów zwierząt gospodarskich.

Zalety wykorzystywania instalacji biogazowych

Oprócz eliminacji wydzielania do atmosfery toksyn, atutów z wyzyskiwania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz należy do Odnawialnych Źródeł Energii, stąd im więcej osób będzie z niego korzystało, tym niższe będzie zapotrzebowanie na kopalne surowce energetyczne (w czasie ich rozpalania wyzwalają się niebezpieczne związki). Jego własnością jest polepszanie klasy obornika (jest produkowany tzw. poferment, zatem przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą liczbę „szkodliwych” bakterii i jest wolna od chwastów), skłonność do utrzymania ustabilizowanie torfu w glebie i redukcja patogenów (w wyniku higienizacji). Co ważne, za sprawą biogazu, spada o blisko 80% przenikliwość odorów, natomiast wody powierzchniowe i gruntowe udaje się w dużym stopniu „ocalić” od zabrudzeń.

Zadanie: Wznoszenie systemu wykorzystującego biogaz

Wzniesienie instalacji biogazowej najlepiej zlecić firmie, która ma duże doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. W Toruniu czołowe miejsce zajmuje Wagra, która oferuje, np. projektowanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, zamontowanie i nadzór, rekultywację rejonów zielonych, przygotowywanie i budowę kompleksów odgazowania wysypisk śmieci, założenie całej instalacji do otrzymywania biogazu ze ścieków, specjalnych pomp do jego odsysania oraz montaż generatorów prądu. Przedsiębiorstwo ma wysokiej jakości sprzętem, np. zgrzewarkami do montażu gazociągów, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt postawienia biogazowni zależy od wielu czynników, m.in. od lokalizacji, wariantu składnika, który będzie w niej stosowany bądź kwoty dofinansowania. Standardowy wkład wynosi około 15 mln zł/MW, a inwestycja zwróci się w czasie 3 lat. Jeżeli chodzi o skromniejsze instalacje biogazowe, które mają moc 230 kW, to wkład wynosi około 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w około 5 lat. Należałoby wspomnieć, że biogaz przynależy do jednego z wyjątkowo stabilnych surowców do pozyskiwania energii. Proces fermentacji substancji organicznej jest procesem ciągłym, co oznacza, że zachodzi przez pełen rok. pełny Instalacja biogazowa może więc nie tylko się zwrócić, ale jeszcze dostarczać znaczne zyski. Jest to uzależnione od czasu przebywania w instalacji rozkładającej się materii, okazałości zbiorników czy poziomu wykorzystania powstałego ciepła.

Jaki teren będzie idealny pod biogazownię?

Po pierwsze ten, do którego przedsiębiorca ma prawo (posiada umowę własności bądź dzierżawy), ma najmniej 2-3 ha i nie ma wyglądu podłużnego, smukłego czworoboku. Przed zaplanowaniem budowy należy rozejrzeć się, czy w najbliższym czasie nie uda się uzyskać sąsiedzkich działek (przydadzą się do modernizacji systemu wykorzystywania sfermentowanej materii biologicznej). Następnymi etapami są: sprawdzenie szkicu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. domków jednorodzinnych, umiejscowienia sieci energetycznej, uzbrojenia terenu oraz odległości od zapasu substratów.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem oraz pobieraniem biogazu, kliknij w niniejszy link – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok