Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego fachu. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które określają rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to wykroczenia, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się też sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy karne, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć konkretne czynności. Są to zatem sprawy związane z formą oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Często skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, gdy osadzony domaga się zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to skutki takich działań mogą okazać się dla sprawców poważne i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.adwokat-torun.pl

Strona używa cookies
Ok