Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne kwalifikuje się do kluczowych dokumentów urzędowych, dzięki którym precyzyjnie zostaje opisana czynność prawna. Przygotowuje się je wówczas, gdy niewątpliwie domagają się tego akty prawne lub jeśli dwie osoby stwierdzają taką decyzję. Od tych dwóch składników zależy sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być ograniczona w kilku przypadkach:

 • Jeżeli osoba nie umiejąca czytać wniesie potwierdzenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy wiążącej do przeniesienia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przesuwającej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w celu przeprowadzenia funkcjonującego już wcześniej zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy również umowy zawieranej w charakterze prolongowania czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, która obliguje do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przesuwająca takie prawo
 • Oświadczenia kogokolwiek będącego ofiarodawcą w trakcie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy traktującej o rozdziale spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania przez spodziewanego spadkobiercę ustawowego i rozwiązanie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą zostać napisane ponadto testamenty – inaczej dysponowania majątkiem przed śmiercią, jednak nie jest to bezwzględnie wymagane przez akty prawne – za wyjątkiem art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, kiedy Spadkodawcy właściwie nie są w stanie w świadomy sposób sformułować swojej woli bądź podjąć decyzji i swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce także, kiedy powstają wątpliwości, żeby Następcy utworzyli testament określonej zawartości albo zarządzili swoim dorobkiem pod wpływem groźby. Oryginały wszelkich dokumentów notarialnych są składowane w kancelarii notarialnej i tam muszą być przechowywane. Stronom oraz pozostałym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być zupełnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczątką i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczęcią

Opłaty notarialne – taksa notarialna, podatek i in.

Każdorazowa pobierana przez notariusza zapłata jest wyznaczana poprzez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stąd notariusz nie może egzekwować zawyżonej stawki od Klientów, ponieważ jest „urzędnikiem” państwowym oraz nieustannie musi działać na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego zasadniczych czynności ustawodawczych należy sporządzanie aktów notarialnych, świadectw dziedziczenia, poświadczeń (daty przedłożenia dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu), zapisywanie protokołów (przykładowo. spółek), dostarczanie oświadczeń, zabieranie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, tworzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, tworzenie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Opłaty notarialne można rozdzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, mianowicie wartość przedmiotu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, górna wielkość należności, którą uzyskuje notariusz za wypełnienie dokładnej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, wyżej niż 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł i 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, ponad 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł plus 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł i 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł plus 0,25% nadwyżki powyżej 2.000.000 zł (z ultimatum, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w sytuacji, gdy czynności wypełnianych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Szczegółowy cennik innych odpłatności notarialnych – wielkości opłat sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusze Toruń

Strona używa cookies
Ok